Kính bảo hộ Double Shield đạt chuẩn CE, ANSI và TCVN

Ngoài những tiêu chuẩn đã đạt ANSI của Mỹ, CE của châu Âu. Double Shield đã được công nhận sản phẩm hợp chuẩn bảo vệ mắt theo TCVN 5082:1990, TCVN 5039:1990 phương thức 7 của Bộ Khoa học công nghệ.

Bài viết liên quan